Сүхбаатар аймаг

Түмэнцогт сум

27 C

Цаг агаар

2849

Валютын ханш

Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сум

Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сум

"СУДЛААЧ СУРАГЧ" хээрийн дадлага

Хар ямаатын БНГ-ын орчны бүсийн сумдын байгаль хамгаалах эко клубын сурагчид "СУДЛААЧ СУРАГЧ" хээрийн дадлага ажлын хөтөлбөрт хамрагдлаа. Энэхүү хөтөлбөрт оролцсон хүүхдүүд Тал нутгийн хангай хэмээн нэрлэгдсэн Хар ямаатын БНГ-ын амьтан, ургамлын онцлогтой танилцахаас гадна байгаль дэлхийгээ өөрөө танин мэдэх арга зүйгээс суралцсан. #WWFMongolia #AHEC #FAOMongolia #EasternSteppeProject #GenerationRestoration #Drylands