Сүхбаатар аймаг

Түмэнцогт сум

27 C

Цаг агаар

2849

Валютын ханш

Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сум

Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сум

МАЛЫН ХАЛДВАРТ ӨВЧИНГҮЙ ТАЙВАН БҮС

ХХААХҮЯ, МЭЕГ-ын удирдлагын доор Азийн хөгжлийн банк, Бодлого судлалын төвийн хамтран хэрэгжүүлж байгаа төслийн хүрээнд Түмэнцогт сумыг мал сүргийн халдварт өвчингүй тайван бүс нутгаар тогтоох зорилгоор малчдын 3 бүлгийн мал сүрэгт гоц халдварт шүлхий, мялзан, цэцэг, бруцеллёз, сүрьеэ зэрэг өвчнийг илрүүлэх шинжилгээг аймгийн мал эмнэлэгийн газар, сумын Мал эмнэлэгийн тасагтай хамтран зохион байгуулсан.

Эдгээр шинжилгээний хариу бүгд сөрөг гарсан тул 2021 оны 11-р сарын 11-ний өдөр ХХААХҮЯ, Мал эмнэлгийн ерөнхий гэзэр, боловсрол судлалын төв, Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ, Мал эмнэлгийн газрын төлөөлөгчид ирж тухайн 3 малчны бүлгийн 12 нэр бүхий малчин өрхөд эрүүл мал өсгөн үржүүлж байгаа батламжийг олгох юм.