Сүхбаатар аймаг

Түмэнцогт сум

27 C

Цаг агаар

2849

Валютын ханш

Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сум

Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сум

Эрхэм зорилго

Түмэнцогт сум эрхэм зорилго: төрийн үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн шуурхай хүргэж нийгмийн дэг журмыг сахиулах өөрийгөө тэтгэх эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлэх явдал мөн.